TREATS

ຈຸ່ມ ຫຼື ບໍ່ຈຸ່ມ

DQ Cones

Peanut Buster® Parfait

 

ໂຄນດັ້ງເດີມທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຄລາດສິກສຸດໆ! ຫຼືລອງແບບຈຸ່ມຊ໊ອກໂກແລັດກໍ່ແຊບດີ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ  

 

 

Waffle Cones

Peanut Buster® Parfait

ວາຟເຟິນ ໂຄນ

ມີໃຫ້ເລືອກ:

  • ແບບດັ້ງເດີມ
  • ແບບຈຸ່ມຊ໊ອກໂກແລັດ

ແລະ ຄວາມດັ້ງເດີມຂອງ DQ™ ກໍ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ! ວາບເຟີນກອບໆຫອມຫວານຕຽມໄວ້ເພື່ອຊັນເດນີ້ສະເພາະ ເສີບກັບ ກະແລັມ DQ™ ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບໜຸ້ມໆ ແລະຍັາມີແບບຈຸ່ມຊ໊ອກໂກແລັດໄວ້ໃຫ້ລອງອີກ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ  

 

 

Sundaes

Peanut Buster® Parfait

ຊັນເດ

  • ພາຍແອບໂປ້
  • ຊ໋ອກໂກແລັດ
  • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ

ເປັນເວລາກວ່າ 70 ປີ ມາແລ້ວທີ່ DQ™ ໄດ້ຂຶ້ນຊື່ເລື້ອງ ກະແລັມຊັນເດທີ່ແຊບເລີດ. ລາດໜ້າດ້ວຍຮ໋ອດຟັດເພີ່ມຄວາມແຊບຂຶ້ນອີກເທົ່າຕົວ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ  

 

 

Waffle Bowl Sundae

Peanut Buster® Parfait

ວາຟເຟິນ ໂບ ຊັນເດສ໌

ມີໃຫ້ເລືອກ:

 • ຊ໊ອກໂກແລັດ ຄາເວີດສະຕໍຣ໌ເບີຣີສ໌

ການລວມກັນຂອງກະແລັມ DQ™ ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ແລະ ສ່ວນປະສົມທີ່ທ່ານມັກ ເສີບຢູ່ໃນຖ້ວຍ ວາຟເຟິນ ອົບໃໝ່ໆ, ຂອບຈຸ່ມກັບຊ໊ອກໂກແລັດທີ່ແຊບເໜືອໃຜ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ  

 

 

Banana Split

Peanut Buster® Parfait

ບານານາ ສະປລິດ
ບານານາ ສະປລິດ ໂຣໂຍ ທຣີດ ເສີບດ້ວຍກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບແຊບໆ ໜຸ້ມໆ ພ້ອມກັບກ້ວຍຫອມ ແລະ ຊ໊ອດສະຕໍຣ໌ເບີຣີ, ຊ໊ອດໝາກນັດ, ຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ແຕ່ງໜ້າດ້ວຍ ວິບຄຣີມໃຫ້ເປັນຕາແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ.. 

 

ຂຶ້ນເທິງ